Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach popołudniowych przed Msza św. wieczorną oraz po jej zakończeniu. W pilnej sprawie proszę kontaktować się pod nr telefonu podanym na drzwiach kancelarii.

Chrostkowo 21 
87-602 Chrostkowo
woj. kujawsko-pomorskie

tel. (54) 287-00-11


Ważne informacje i potrzebne dokumenty: 

CHRZEST ŚWIĘTY 

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w niedziele podczas Mszy świętej o godz. 12.00. Termin uzgadniają rodzice dziecka z księdzem proboszczem (lub zastępującym go kapłanem). 

Dziecko należy zgłosić do chrztu w kancelarii parafialnej przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, dostarczając: 

 • Akt urodzenia dziecka z USC 
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeżeli ślub był zawarty poza parafią Chrostkowo) 
 • Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (od ich duszpasterza, jeżeli są z innej parafii) 
 • Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres) 

Uwaga! 
Chrzestnymi mogą być jedynie praktykujący katolicy (bierzmowani, po ślubie kościelnym, uczestniczący regularnie we Mszy świętej, często korzystający z sakramentu pokuty i komunii świętej). 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Wszelkie formalności należy załatwiać minimum na trzy miesiące przed planowanym ślubem. 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAŁATWIANIEM ŚLUBU 

Pierwsza rozmowa z duszpasterzem: 

 • Ustalenie daty ślubu 
 • Poinformowanie o wymaganych dokumentach koniecznych do spisania protokółu przedślubnego 
 • Ustalenie daty sporządzenia protokółu. 

Druga rozmowa z duszpasterzem: 

 • Sporządzenie protokółu przedślubnego 
 • Ustalenie daty wygłoszenia zapowiedzi w parafii narzeczonej i narzeczonego 

Trzecia rozmowa z duszpasterzem: 

 • Omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa. 
DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI ŚLUBNYCH 
 • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 
 • Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego, zaświadczenie z dekanalnych konferencji przedślubnych oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej 
 • Dowody osobiste narzeczonych 
 • Świadectwo chrztu oraz bierzmowania (świadectwo chrztu nie może być wystawione wcześniej, niż na trzy miesiące przed dostarczeniem go do kancelarii parafialnej) 
 • Dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego). 

POGRZEB KATOLICKI 

Informacje na temat pogrzebu katolickiego znajdują się w zakładce cmentarz – formalności pogrzebowe.